Wie wij zijn

Mahasi Sayadaw Stichting

 • Opgericht op 27 juni 2019
 • KvK-nummer 75258390
 • RSIN 860211642
 • Gevestigd te Lobith, Transeedijk 2-08, 6915 XX. Telefoon 06-20430337.
 • Bank: NL63 RABO 0149 0892 79
 • Bestuur: Guus Went, voorzitter, Sanne Schoonbeek, secretaris, Jerome Stoel, penningmeester.
 • De Mahasi Sayadaw Stichting wordt met ingang van 27 juni 2019 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Guus Went

(1952, biografie hier), kwam in 1980 in contact met de leer van de Boeddha (Mahasi-methode). Een gevoel van urgentie deed hem in 2007 een queeste starten naar verdieping, die hem in 2012 bracht bij Mahasi Sayadaws opvolger, Sayadaw U Pandita, en diens senior-leerlingen. In de zeven winterretraites die hij bij hen doorbracht maakte zijn vertrouwen een belangrijke groei door. Sinds 2011 deelt Guus zijn ervaringen in 5-daagse retraites en sinds 2016 – samen met Jerome Stoel (1967, biografie hier) – ook in 10-daagse retraites.

Doelstelling

Naam van de stichting

De Birmaanse monnik Mahasi Sayadaw (1904-1982) zorgde met de methode die hij vanaf 1950 heeft onderwezen voor een enorme (weder)opleving van de Vipassana-meditatie, met name onder leken. Na zijn dood heeft zijn gekozen opvolger Sayadaw U Pandita (1921-2016) het onderricht op grote schaal verder verbreid, ook in het Westen. Daarnaast – en vooral los daarvan – heeft de methode zich ook vermengd met allerlei andere vormen. De Mahasi Sayadaw Stichting richt zich uitdrukkelijk op studie, beoefening en onderricht van de oorspronkelijke Mahasi-methode.

De stichting heeft ten doel:
 1. Bij te dragen aan vrede in de wereld volgens het principe ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’
 2. Handvatten te bieden voor moreel gedrag en mentale ontwikkeling (meditatie)
 3. Studie van, beoefening van en onderricht in de Mahasi-methode
Beleidsplan. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 1. Studie en meditatie bij de Panditarama centra in Myanmar en elders in de wereld, alsmede bij andere centra, waar ook ter wereld, waar de Mahasi-methode wordt onderwezen
 2. Duidelijkheid te bieden betreffende de Mahasi-methode, wat het wel is en wat het niet is
 3. Onderricht en verbreiding van de Mahasi-methode en continuïteit hierin
 4. Het organiseren/begeleiden van retraites
 5. Het uitnodigen van gekwalificeerde leraren en het faciliteren van lesgeven
 6. Het bevorderen van verbondenheid tussen beoefenaren
 7. Het oprichten, beheren, in stand houden en (doen) exploiteren van een of meer locaties
 8. Het geven van lessen/werkweken op scholen
 9. Het stimuleren – door het goede voorbeeld te geven – van het dana-principe: onvoorwaardelijk geven, dat wil zeggen, geven zonder iets terug te verlangen
 10. Samenwerking met anderen die hetzelfde beogen.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 • giften
 • subsidies en donaties
 • erfstellingen, legaten en schenkingen
 • eventuele andere verkrijgingen en baten

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Wel zal de stichting alle mogelijke reserves opbouwen, die voor het realiseren van haar doelstelling nodig zijn.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Jaarrekeningen
2019-2020       2021       2022       2023
Activiteitenverslagen
2019-2020       2021      2022      2023

De gift van VEILIGHEID

Na je aanmelding voor een retraite neemt de begeleider contact met je op voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Hij wil zeker weten dat jij als deelnemer een realistisch beeld hebt van wat je in een retraite te wachten staat. Hij wil ook zeker weten of hij bereid en in staat is jou als deelnemer te begeleiden. Jij als deelnemer moet ook zeker weten of je vertrouwen hebt in de begeleider. Heel soms zal de begeleider jou en/of zichzelf om bedenktijd vragen. Na het kennismakingsgesprek ontvang je een link naar instructies voor de meditatie.

Dana of vrijgevigheid wordt in de doelstellingen van de Mahasi Sayadaw Stichting nadrukkelijk genoemd (zie hiernaast onder punt 9).

Er worden drie vormen van vrijgevigheid onderscheiden: materiële giften, de gift van veiligheid en de gift van Dhamma.

De hoogste veiligheid die iemand kan geven – aan zichzelf én aan anderen – is ethisch of moreel gedrag.

Ethiek heeft een prominente plaats in de statuten van de Mahasi Sayadaw Stichting: (Artikel 2, 1b. handvatten bieden voor moreel gedrag en mentale ontwikkeling, meditatie).

Ethiek is geen vroom religieus of politiek praatje, maar een krachtige, compassievolle handelwijze, die elk moment om een actieve keuze kan vragen. Hiermee wordt gedoeld op de elementaire ethiek, c.q. het empathisch vermogen, zoals geformuleerd in de boeddhistische vijf leefregels en de heilzame mentale toestanden hiri en ottappa, ofwel gewetensvolheid en vrees voor berisping door wijze personen.

Tijdens 5-daagse en langere retraites zijn de morele leefregels altijd een van de onderwerpen die behandeld worden. In retraites wordt volstrekte onthouding van seksueel gedrag en van het gebruik van alcohol en drugs in acht genomen, alsmede de nobele stilte (dit laatste afgezien van dagelijks 15 minuten individueel verslag uitbrengen bij de begeleider).

Wanneer de leefregels eenmaal uitgelegd zijn, worden ze dagelijks gereciteerd. Dat heeft een betekenis. Begeleiders en staf zijn er op aanspreekbaar. En aanspreekbaarheid is volgens de Boeddha een van de zeven kenmerken van een goede vriend (zie noot 4, 5e punt).

Mocht het ooit gebeuren dat jij je als deelnemer door het gedrag van een leraar, begeleider of staflid niet veilig voelt, dan adviseren we je nadrukkelijk deze persoon daar in een zo vroeg mogelijk stadium rechtstreeks op aan te spreken. Ook achteraf is dit natuurlijk nog mogelijk. Mocht dit niet bevredigend verlopen, dan vragen wij je dringend het stichtingsbestuur hiervan in kennis te stellen. In laatste instantie is er de mogelijkheid om contact op te nemen met (een van) de leraren van de betreffende persoon.

Het bestuur van de Mahasi Sayadaw Stichting vertrouwt erop dat op deze wijze de twee volmaaktheden (parami’s) van vrijgevigheid (dana) en deugdzaamheid (sila) het altijd zullen winnen van onheilzaam gedrag.

Nieuwsbrieven

2024-1      2023-2      2023-1      2022-1      2021-2        2021-1        2020-2        2020-1        2019        2018-2        2018-1        2017-2        2017-1

Privacyrechten volgens de AVG-wetgeving

Wie zich ooit per e-mail op deze website heeft gemeld, ontvangt in de loop van het jaar de nieuwsbrief 2024-1 via het programma Mailchimp. Wie daar niet langer belangstelling voor heeft, kan zich afmelden. De afmelding voor de nieuwsbrief wordt geautomatiseerd doorgevoerd. Vervolgens wordt het e-mail adres handmatig uit het adressenbestand van deze website verwijderd.